Cuộc Đua Thuộc Linh – The Spiritual Race

Hê-bơ-rơ (Hebrews) 12:1-3