Chúa Đã, Đang, và Sẽ Làm Việc – God Was, Is and Will Be Doing the Work

Ê-sai (Isaiah) 45:1-13

 

  1. Chúa hoàn tất các mục tiêu – God accomplishes His Goals. Ê-sai (Isaiah) 45:1-2
  2. Phương cách Chúa hành động – God’s method of action. Ê-sai (Isaiah) 45:3-5
  3. Chúa muốn con người nhận biết Ngài – God wants people to know Him. Ê-sai (Isaiah) 45:6-7
  4. Con người phải vâng phục Chúa – We must obey God. Ê-sai (Isaiah) 45:8-13