Chịu Khổ
Kt 1 Phi e rơ 4: 12-16 câu gốc 1Phi e rơ 4:16

01. Nổi khổ của Chúa. 1Phiero 2:21
a) khổ về thể xác.
b) khổ về tinh thần.

02. Khổ vì ai?
a) vì Chúa. 1Phiero 3:14
b) vì anh chị em trong Chúa. 2Corinhto 11:26
c) vì tội lổi của chính mình 1Phiero 4:15

03. Thái độ trong khi chịu khổ.
a) ngợi khen Chúa. 1Phiero 4:19
b) nhịn nhục và làm lành.
c) nắm chặc lời hứa Chúa. 1Phiero 5:10