Chiếc Neo Của Đức Tin

1 Giăng 1:1-4

  1. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là nguồn gốc của muôn vật
  2. Chúa Giê-xu là nguồn sự sống
  3. Mối tương giao thật trong Chúa Giê-xu