1.Lời Chúa biến hóa con cái Ngài nên tạo vật mới (Gia-cơ 1:18; Giăng 17:17; Rô-ma 8:29; 2 Ti-mô-thê 3:16-17)

2.Lời Chúa cần được làm theo (Gia-cơ 1:22-24; Ma-thi-ơ 7:24-27; 1 Samuel 15:22)

3.Chúa ban phước cho người làm theo Lời Ngài (Gia-cơ 1:25)