Cánh Đồng Truyền Giáo – The Mission Field

Giăng (John) 4:31-42

  • Hội Thánh: Đi ra – The church: To go out
  • Hội Thánh: Tập trung – The church : To focus
  • Sứ diệp và phương cách truyền giáo – The message and method of sharing the gospel