Kt 1 Giăng 1:5-10 câu gốc Ê phê sô 5:8
01. Vì Đức Chúa Trời là sự sáng. V5
02. Đòi hỏi sự chân thành. V6-8
03. Đòi hỏi sự ăn năn và tha thứ của Đức Chúa Trời. V9-10