Bước Đi Trong Sự Sáng (Phần Hai) – Walk in the Light (Part Two)

1 Giăng (John) 2:1-6

  1. Có Đấng biện hộ – We have an Advocate. v.1-2
  2. Bước đi trong sự vâng lời – Walk in obedience. vv. 3-5

Ba động cơ của sự vâng lời – Three motives for obedience:

  1. Phải vâng lời – Must obey
  2. Cần vâng lời – Need to obey
  3. Muốn vâng lời – Want to obey
  4. Bước đi như chính Chúa bước đi – Walk as Jesus would.v6
  5. Bước đi như chính Ngài đã bước đi – Walk as Jesus did. v6