Bí Quyết Để Thỏa Lòng – The Secret to Contentment

Phi-líp (Philippians) 4:10-23

  1. Quyền thần hựu của Đức Chúa Trời – The providence of God. v.10

“Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện.”         Phi-líp 4:10

  1. Quyền năng của Đức Chúa Trời – The almighty power of God. v.13

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”  Phi-líp 4:13

3. Lời hứa của Đức Chúa Trời – The promises of God. v. 14-20