Ai Là Người Bị Bỏ Lại – Who Will Be Left Behind?

Ma-thi-ơ (Matthew) 24:36-51

  1.  Nhóm người chỉ quan tâm đến thế gian và lạc thú cuộc đời Those who are only concerned about the world and pleasures of life
  2.  Nhóm người không tỉnh thức và sẵn sàng – Those who are not alert and readily prepared
  3.  Nhóm đầy tớ không trung tín và không khôn ngoan– Those unfaithful and unwise servants