7 Danh Xưng của Đức Chúa Trời – 7 Names of God

1 Các-vua (Kings) 8:29-36

  1. Giê hô va Di-rê: Đấng cung ứng – Yahweh-Yireh: The Lord Will Provide. Sáng-thế-ký ( Genesis) 22:14
  2. Giê hô va Shama: Đấng hiện diện – Yahweh-Shammah: The Lord Is There. Ê-xê-chi-ên (Ezekiel) 48:35
  3. Giê hô va Shalom: Chúa Bình an – Yahweh-Shalom – The Lord Is Peace. Các-quan-xét (Judges) 6:24