7 Danh Xưng của Đức Chúa Trời.( phần hai)
Kt 2 Sử ký 7: 12-22 câu gốc 2 Ti mô thê 2:19b
04. Giê Hô Va Rapha: Đấng Chửa Lành. Xuất ê díp tô ký 15:26
05. Giê Hô Va Nissi : Chúa là cờ xí của tôi. Xuất ê díp tô ký 17:15
06. Giê Hô Va Rôhi : Đấng chăn giữ tôi. Thi Thiên 23:1
07. Giê Hô Va Tsid-Ki-Nu : Đấng Công Chính. Giê rê mi 23:6