Sermons from December 2017

2 Items

Những Người Vô Danh

Những Người Vô Danh – The Unnamed People Ma-thi-ơ (Matthew) 2:1-12   Vô danh với người nhưng không vô danh với Chúa – Unnamed to men but not to God. Ê-sai (Isaiah) 53:3; Thi-thiên (Psalm) 147:4 Những nhà thông thái vô danh – The unnamed wise men. Giê-rê-mi (Jeremiah)29:13 Những gã chăn chiên vô danh […]

Lấy Gì Để Báo Đáp?

Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return Thi-thiên (Psalm) 116:12-19 Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13 Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God. Trả xong mọi sự hứa […]