Sermons from August 2017

3 Items

7 Danh Xưng của Đức Chúa Trời

7 Danh Xưng của Đức Chúa Trời – 7 Names of God 1 Các-vua (Kings) 8:29-36 Giê hô va Di-rê: Đấng cung ứng – Yahweh-Yireh: The Lord Will Provide. Sáng-thế-ký ( Genesis) 22:14 Giê hô va Shama: Đấng hiện diện – Yahweh-Shammah: The Lord Is There. Ê-xê-chi-ên (Ezekiel) 48:35 Giê hô va Shalom: Chúa Bình an […]

Hãy Tỉnh Thức

Hãy Tỉnh Thức – Let’s Be Awake Ma-thi-ơ (Matthews) 24:36-51 Những biến cố cần chú ý – Events we need to pay attention to. Chuẩn bị bằng những chữ “Đừng” – Be prepared with the word “Do not”: đừng quá yêu thế gian – Do not love the world. v.38 đừng quá lo lắng đời […]

Xây Lại Cổng và Vách Thành

Xây Lại Cổng và Vách Thành – Rebuild the Gates and Wall Nê-hê-mi (Nehemiah) 2:11-20 Cổng Chiên – Sheep Gate or Lion Gate (Nê-hê-mi 3:1) Cổng Cá – Fish Gate or Damascus Gate (Nê-hê-mi 3:3) Cổng Cũ – Old Gate (Nê-hê-mi 3:6) Cổng Rác – Dung Gate ( Nê-hê-mi 3:13) Cổng Thung Lũng – Valley Gate […]