Sermons from July 2017

2 Items

Lời Mời Gọi Của Chúa

Lời mời gọi của Chúa – God’s invitation Ê sai 55:1-7 (Isaiah 55:1-7) Đối tượng được mời v.1-2 Phước hạnh của lời mời. v.1-3 a) Được thỏa mãn v.1 b) Được sống v.3 c) Được yêu thương v.3b d) Được tha thứ v.7b Đáp lời mời gọi v.3-7 a) Hết lòng tìm kiếm v.3 b) […]