Sermons from April 2017

5 Items

Hội Thánh Cần Người

Hội Thánh Cần Người – The Church Needs People Phi-líp 2:19-30 Người đặt công việc Chúa trên hết – A person who puts God’s work first. 21 “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 2:21 Bảng trắc nghiệm về 3 hạng người trong Hội thánh – […]

Kết Quả Của Sự Phục Sinh

Kết Quả của Sự Phục Sinh – The Results of the Resurrection Giăng 20:19-23 Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng – Jesus is the infinite almighty God. “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” […]

Thống Khổ Nhân

Thống Khổ Nhân – The Suffering Man Ê-sai (Isaiah) 53:4-6 Mục đích về sự chết của Chúa – The purposes of Jesus’ death: Ngài chết vì mọi người – Jesus died for everyone. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại […]

Hợp Tác Với Chúa

Hợp Tác Với Chúa – Cooperate With God Phi-líp (Philippians) 2:12-18 Hợp tác với Chúa – Cooperate with God. v.13 “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 Trong tinh thần kính sợ và thuận phục – In the spirit of reverence […]