Sermons from February 2017

4 Items

Gia Tăng Niềm Vui

Gia Tăng Niềm Vui – Increasse Our Joy – Phi-líp (Philippians) 1:1-11 Gia tăng niềm vui trong mối thông công Cơ Đốc – Increase our joy in the Christian fellowship Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: to think of each others (v.3-6) Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: […]

Duy Trì Niềm Vui

Duy Trì Niềm Vui – Maintain Our Joy – Phi-líp (Philippians) 4:10-13  4 thái độ để duy trì niềm vui – 4 attitudes to maintain our joy Tâm trí ổn định – A stable mind. Gia cơ (James) 1:8; Phi líp (Philippians) 1:21 Tấm lòng thuận phục – An obedient heart. Phi-líp (Philippians) 2:8 Coi trọng […]

Niềm Vui Trong Đấng Christ

Niềm Vui Trong Đấng Christ – Joy in Christ Phi-líp (Philippians) 4:4  4 điều cướp lấy niềm vui của chúng ta – 4 things stealing our joy Hoàn cảnh – Circumstance. Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3:17-19 Con người – People. Phi-líp (Philippians) 2:3-4 Vật chất – Material things. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 6:6-10 Lo lắng – Worry. Ma-thi-ơ […]

Chúa Đã, Đang và Sẽ Làm Việc

Chúa Đã, Đang, và Sẽ Làm Việc – God Was, Is and Will Be Doing the Work Ê-sai (Isaiah) 45:1-13   Chúa hoàn tất các mục tiêu – God accomplishes His Goals. Ê-sai (Isaiah) 45:1-2 Phương cách Chúa hành động – God’s method of action. Ê-sai (Isaiah) 45:3-5 Chúa muốn con người nhận biết Ngài – […]