Sermons from January 2017

6 Items

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]

Một Đi Không Trở Lại

Một Đi Không Trở Lại – Gone With No Return Truyền-đạo (Ecclesiastes) 12:1-2, 6-7  3 điều ra đi mà không bao giờ trở lại – 3 things that go away and will never come back.  Thời gian – Time. Thi-thiên (Psalm) 90:4-5 Lời nói – Spoken words. Châm-ngôn (Proverbs)18:21; Cô-lô-se(Colossians) 4:6 Cơ hội – Opportunity. […]

Cam Kết Trong Năm Mới

Cam Kết Trong Năm Mới – Commitments In the New Year 2 Cô-rinh-tô (Corinthians)1:18-20   Đặt Chúa và công việc Chúa ưu tiên – Put God and His work top priority. Ma-thi-ơ (Matthew) 6:33 Để Chúa làm thuyền trưởng, làm Chủ đời sống – Let God be the Captain and Master of our life. Châm-ngôn (Pro-verbs) 3:5-6 […]

Emmanuel

Emmanuel: Đức Chúa Trời Vẫn Ở Cùng Chúng Ta – Immanuel: God Is Still With Us Ma-thi-ơ (Matthew) 1:23; Giăng (John) 1:14   Chúa gần chúng ta hơn bao giờ hết – God is near us more than ever. Thi-thiên (Psalm) 145:18; Giăng (John)14:17,20 Chúa không bao giờ quá bận rộn – God is never too busy. […]

Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm

Giáng Sinh: Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm – Christmas: The Most Wonderful Season of the Year Ê-sai (Isaiah) 9:5-6   Mùa của sự bình an – A season of peace. Giăng(John)14:27 Mùa của sự hy vọng – A season of hope. Rô-ma (Romans) 12:12 Ma-thi-ơ (Matthew) 4:16 Giê-rê-mi (Jeremiah) 29:11 Thi-thiên (Psalm) 25:3 Mùa của sự […]