Sermons from December 2016

1 Item

Lẽ Cần Thiết Của Giáng Sinh

Lẽ Cần Thiết của Giáng Sinh – The Necessity of Christmas Ma-thi-ơ (Matthew) 1:18-25  Chương trình cứu rỗi tối cao của Đức Chúa Trời – God’s sovereign plan for salvation Sự tham gia của con người trong chương trình của Đức Chúa Trời – Man’s participation in God’s plan Trách nhiệm của Hội Thánh trong nổ […]