Sermons from October 2016

8 Items

Làm Gì Khi Đối Diện Với Nan Đề

Làm Gì Khi Đối Diện Với Những Nan Đề What to Do When Facing Problems Ru-tơ (Ruth) 1:1-22  Người trốn chạy khỏi nan đề: Ê li mê léc – A runaway from problems: Elimelek Người cam chịu nan đề: Na ô mi – A problem-accepting, bearing person: Naomi Người đối diện với nan đề: Ru-tơ […]

Kế Hoạch Của Vua Thế Gian

Kế Hoạch của Vua Thế Gian – The Scheme of the Worldly King Xuất-ê-díp-tô-ký (Exodus) 8:25-31    Chất gánh nặng để không đi thờ phượng – Lay heavy burden on people to keep them from coming to worship. Xuất (Exodus) 5:6-9 Thờ phượng ngay trong xứ Ai-cập – Worship right in Egypt. Xuất (Exodus) 8:25 Đi […]