Sermons from August 2016

3 Items

Những Thói Quen Thuộc Linh Tốt – Phần 1

Những Thói Quen Thuộc Linh Tốt Good Spiritual Habits Phi-líp (Philippians) 3:7-15 Yên nghỉ trong ân điển Chúa – Rest in His grace. Phi-líp (Philippians) 3:9; Ê phê sô (Ephesians)2:8-9 Nhận biết điều gì quan trọng và không quan trọng – Know what counts and what doesn’t count. Phi-líp (Philippians) 3:7,8 Học biết Chúa nhiều […]