Sermons from March 2016

4 Items

Những Lời Nói Cuối Cùng

Những Lời Nói Cuối Cùng – The Last Words Lu-ca (Luke) 23:33-43  Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì – Father, forgive them, for they do not know what they are doing (v.34) Quả thật Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong […]

Chịu Khổ

Chịu Khổ Kt 1 Phi e rơ 4: 12-16 câu gốc 1Phi e rơ 4:16 01. Nổi khổ của Chúa. 1Phiero 2:21 a) khổ về thể xác. b) khổ về tinh thần. 02. Khổ vì ai? a) vì Chúa. 1Phiero 3:14 b) vì anh chị em trong Chúa. 2Corinhto 11:26 c) vì tội lổi của […]