Sermons from December 2015

3 Items

Ý Nghĩa Của Giáng Sinh

Ý Nghĩa Của Máng Cỏ – The Meaning of the Manger Lu-ca (Luke) 2:7 Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho loài người – He Who provides all human’s needs. Máng cỏ bày tỏ Ân Sủng cho loài người – The manger indicates Grace to mankind. Máng cỏ bày tỏ sự thành tín của Đức […]