Sermons from November 2015

5 Items

Những Điều Tạ Ơn Quan Trọng

Những Điều Tạ Ơn Quan Trọng – Important Things In Thanksgiving 2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 9:15  Về sự giải cứu cùng sự thỏa lòng Chúa ban – For God-given delivery and contentment. 1 Cô rinh tô (Corinthians)15:57, 1 Ti mô thê (Timothy) 6:6 Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn Sống và Hành Động – Give thanks to […]

Lý Do Tạ Ơn

Lý Do Tạ Ơn – Reasons to Give Thanks Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3: 17-19   Hạnh phúc không phải trong những hoàn cảnh – Happiness is not in circumstances. Đức Chúa Trời không chú ý vào hoàn cảnh nhưng chú ý vào việc làm cho chúng ta lớn lên – God does not pay attention to […]

Tạ Ơn Chúa Cách Nào?

Tạ Ơn Chúa Cách Nào– How to Give Thanks to God Lu-ca (Luke) 17: 11-19   Nhân danh Đức Chúa Jesus mà tạ ơn Chúa – To thank God in the name of the Lord Jesus Christ Trung tín thờ phượng để tạ ơn Chúa – To thank God in being faithful in worshiping Làm […]

Mùa Tạ Ơn

by

Mùa Tạ Ơn – Thanksgiving Season Thi-thiên (Psalm) 37:1-9 Hãy tin cậy Chúa – Trust God. Hãy phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa – Commit our lives to God’s hand. Hãy yên tịnh trước mặt Chúa – Be still before God

Đấng Giải Cứu và Chữa Lành

by

Đấng Giải Cứu và Chữa Lành – He Who Delivers and Heals Mác (Mark) 9: 14-29   Trẻ con cũng là nạn nhân của ma quỉ – Children also are Satan’s victims. Nan đề do ma quỉ gây ra: câm và điếc – Problems cause by Satan: mute and deaf. Chìa khóa chữa lành – […]