Sermons from October 2015

5 Items

Tấm Gương Người Đầy Tớ

Tấm Gương Người Đầy Tớ – The Image of a Servant Phi-líp (Philippians) 2:6-8  Đầy tớ – A servant: Không nắm giữ quyền bình đẳng – Does not keep equal right. Mặc lấy hình tôi tớ – Takes the nature of a servant. Vâng phục cho đến chết – Obeys to death.