Sermons from September 2015

2 Items

Nhiệm Vụ Khả Thi

Nhiệm Vụ Khả Thi – Feasibility Mission Lu-ca (Luke) 5:17-20  7 điều để thi hành nhiệm vụ khả thi – 7 things to accomplish a feasibility mission Có lòng quan tâm – Have concerns Có đức tin nơi Chúa – Have faith in God Có kế hoạch hẳn hòi – Have an explicit plan Có […]