Sermons from May 2015

3 Items

Chúa Thăng Thiên

Chúa Thăng Thiên – Jesus Christ’s Ascent Công vụ (Acts) 1:1-11 Chúa thăng thiên chứng tỏ có một thế giới khác – Jesus Christ’s ascent proves there exists another world. Chúa thăng thiên với mục đích – Jesus ascended with a purpose: Giăng (John) 16:7-8 Chúa thăng thiên để chắc chắn Ngài sẽ trở lại […]

Mẹ và Chúa

Mẹ và Chúa – Mother and God Ma-thi-ơ (Matthew) 15:21-28 Người mẹ với những gánh nặng – Mother with burdens Người mẹ với Đức tin – Mother with Faith Lời cầu nguyện của mẹ – Mother’s prayer