Sermons from April 2015

4 Items

Những Kỷ Niệm Trong Đời

Những Kỷ Niệm Trong Đời – Life Memories Thi-thiên(Psalm) 102:12 1. Kỷ niệm về sự tư do trong Chúa – The memory of freedom in Christ. Giăng(John) 8:32 2. Kỷ niệm về những con đường – The memory of roads. Ma-thi-ơ (Matthew) 7:13-14 3. Kỷ niệm về lòng nhơn từ Chúa – The memory of […]

Xây Dựng Chúa Trong Việc Dâng Hiến

Xây dựng Nhà Chúa Trong Việc Dâng Hiến Building God’s House in Giving 1 Sử-ký (Chronicles) 29:10-19 Dâng hiến tức là – Giving means_____________________ Dâng hiến đòi hỏi – Giving requires___________________ Dâng hiến trông đợi Chúa – Giving (is) trusting/expecting God ____________________________ Điều chúng ta dâng – What we give____________________ Cuộc sống vốn – Life […]

Những Việc Mới Chúa Làm

Những Việc Mới Chúa Làm – New Things God Is Doing Ê-sai (Isaiah) 43:18-19 Để chúng ta không sống trong quá khứ nữa – So that we no longer live in the past Chúa đồng công với chúng ta trong chương trình cứu chuộc – God is working with us in His salvation plan Đây […]

Chúa Sống Lại Rồi

Chúa Sống Lại Rồi – Jesus Is Risen Khải-huyền (Revelation) 1:17-18 Tầm quan trọng của sự phục sinh – The significance of Resurrection Kết quả của sự phục sinh – The result of Resurrection Chúa đang sống trong tôi – Jesus is living in me.