Sermons from March 2015

5 Items

Bạn Đứng Ở Đâu? Đứng Bên Nào?

Bạn Đứng Ở Đâu? Đứng Bên Nào? Where Do You Stand? On Which Side? Lu-ca (Luke) 23:26-42 Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi – God condemns sin. Giăng (John) 3:36 Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi – God has the power to change lives. Rô-ma (Romans)8:28 Đứng đâu? Đứng bên nào? – Where […]

Kết Quả Sự Chết của Chúa Jesus

Kết quả sự chết của Chúa Jesus. Kt Ê sai 53:10-12 câu gốc Ê Sai 53:5 01. Tội lổi được cất đi. Giăng 1:29 02. Không còn bức tường ngăn cách. Ê phê sô 2:13-14 03. Được tinh sạch luôn luôn. 1 Giăng 1:7 04. Không còn hình phạt hay rủa sã. Roma 8:1 05. […]

Những Sự Dạy Dỗ Sau Cùng

Những Sự Dạy Dỗ Sau Cùng – The Last Teachings Giăng (John) 13:1-17 Một tình yêu không thay đổi – The unchanging love Tắm và rửa – Showering and washing Hạ mình và phục vụ lẫn nhau – Humble and serve one another

Tin Lành Cho Kẻ Nghèo

Tin Lành cho Kẻ Nghèo – Good News for the Poor Lu-ca (Luke) 4:14-19 Do Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa tác động để cứu tội nhân – By the Holy Spirit working through God’s Word to save sinners. Rô-ma (Romans) 10:17 Người giam cầm được phóng thích – The captives are released Kẻ mù […]