Sermons from February 2015

2 Items

Hình Ảnh Hai Cuộc Đời

Hình Ảnh 2 Cuộc Đời – A Picture of 2 Lives Thi-thiên (Psalm) 1:1-6 & Giê-rê-mi (Jeremiah) 17:5-8  Kẻ công bình – The righteous  Dấu hiệu – Indication  Kết quả – Result  Kẻ gian ác – The wicked  Dấu hiệu – Evidence  Kết quả – Consequence

Vác Thập Tự Giá Theo Chúa

Vác Thập Tự Giá Theo Chúa Take Up the Cross and Follow Christ Jesus Ma-thi-ơ (Matthew) 16:21-26 Biểu tượng Thập tự giá – The symbol of the cross  Ý nghĩa của việc vác thập tự giá – The meaning of bearing the cross  Vác như thế nào – How to bear the cross?