Sermons from January 2015

4 Items

Hành Trình vào Năm Mới – Đức Tin

Hành Trình vào Năm Mới: Đức Tin Journey into the New Year: Faith Ma-thi-ơ (Matthew) 17:19-20  Đức tin là sự biết chắc vững vàng – Faith is confidence in:  Chúa là Đấng yêu thương và luôn ở cùng – God is love and always present Chúa là Đấng tể trị – God is sovereign Chúa […]