Sermons from November 2014

4 Items

Đứng Vững Trước Giông Tố

Đứng Vững Trước Giông Tố – Stand Firm in the Storm Ê-phê-sô (Ephesians) 3:14-21   Chúng ta có thể đứng vững – We can stand firm:  Do con người bề trong được mạnh mẽ – By our strengthened inner being  Do Đức tin đâm rễ vững nền trong tình yêu Chúa – By our faith being […]

Vinh Quang của Thập Tự

Vinh Quang của Thập Tự Giá – The Glory of the Cross Giăng (John) 12:20-24 Bởi Thập-tự-giá mà quyền lực tội lỗi và ma quỉ bị đánh đổ – By the cross the power of sin and Satan was defeated. Bởi Thập-tự-giá mà con người được giải phóng và được phục hồi – By the […]