Sermons from August 2014

5 Items

Tập Trung Vào Chúa

KT Hê bơ rơ 12:1-3; Câu gốc Ê-sai 26:35 ích lợi việc tập trung vào Chúa01. Không bị vấp phạm hay vấp ngã 02. Khiến chúng ta được cứu và chữa lành03. Giúp đi từ sợ hãi đến đức tin04. Giúp giảm nhẹ nỗi đau05. Giúp hiệp một và hoà thuận