Sinh Hoạt Các Nhóm Nhỏ

  • Nhóm Tráng Niên: tối thứ Bảy, liên lạc A. Mong Trương 503-758-1068
  • Nhóm Hillsboro: tối thứ Bảy, liên lạc A. Phong Bạch 971-401-4222
  • Nhóm Aloha: tối thứ Bảy, liện lạc A. Mỹ 503-201-8335
  • Nhóm Tigard: tối thứ Sáu, liên lạc A. Phát Đoàn 503-704-6047
  • Nhóm Beaverton: tối thứ Bảy, liên lạc C. Nhã Thi 503-853-1484
  • Nhóm College & Career: tối thứ Sáu, liên lạc MS Bằng 503-869-4200
  • Family Life: tối thứ Bảy, liên lạc MS Bằng 503-869-4200
  • Solid Ground: tối thứ sáu, sinh hoạt thanh-thiếu-niên, liên lạc MS Bằng 503-869-4200