Thờ Phượng Chúa-Nhật:

 • Thờ Phượng bằng Anh ngữ: 10:00am – 11:00am
 • Thờ Phượng bằng Việt ngữ: 11:30am – 1:00pm
 • Thờ Phượng của Nhi-Đồng: 11:30am – 1:00pm

Trường Chúa-nhật:

 • Việt ngữ cho các lứa tuổi: 10:00am – 11:00am
 • Anh ngữ cho các lứa tuổi: 11:30am – 12:30pm
 • Thiếu-nhi & Nhi-Đồng: 10:00am – 11:00am

Sinh Hoạt Các Nhóm Nhỏ:

 • Nhóm Tráng Niên: tối thứ Bảy, liên lạc A. Mong Trương 503-758-1068
 • Nhóm Hillsboro: tối thứ Bảy, liên lạc A. Phong Bạch 971-401-4222
 • Nhóm Aloha: tối thứ Bảy, liện lạc A. Mỹ 503-201-8335
 • Nhóm Tigard: tối thứ Sáu, liên lạc A. Phát Đoàn 503-704-6047
 • Nhóm Beaverton: tối thứ Bảy, liên lạc C. Nhã Thi 503-853-1484
 • Nhóm College & Career: tối thứ Ba, liên lạc MS Bằng 503-869-4200
 • Family Life: tối thứ bảy, liên lạc MS Bằng 503-869-4200
 • Solid Ground: tối thứ sáu, sinh hoạt thanh-thiếu-niên, liên lạc MS Bằng 503-869-4200

Cầu Nguyện:

 • Mỗi sáng Thứ Bảy 8:00am – 9:30am tại HT