Vacation Bible School (VBS) – Thánh Kinh Mùa Hè: sẽ được tổ chức từ ngày July 31 – August 4, từ 9AM – Noon