Thân mời tất cả tín hữu và thân hữu cùng đến dự lễ Mẫu thân với chúng tôi vào Chúa-nhật ngày 14 tháng 5 lúc 11:30 AM.  Chúng tôi sẽ có buổi ăn thông công sau buổi nhóm thờ phượng.