Diễn Giả:        Bà MS Linda Noah và Giáo sư Ánh-Tuyết

Chủ Đề:         Anchor of Hope – Neo Hy Vọng

Thời Gian:     Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 10, lúc 7:30 – 9:30 tối – Bà MS Linda Noah

Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 10, lúc 9:00 sáng – 4:00 chiều – Giáo sư Ánh-Tuyết

Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 10, lúc 7:30 – 9:30 tối – Bà MS Linda Noah