Aloha Vietnamese Baptist Church

503-330-1074, 503-869-4200, 503-629-0188
511 SW 211th Avenue
Aloha, OR 97006

Thờ Phượng Chúa-Nhật:

Sau đây là lịch trình giờ nhóm trong ngày Chúa-nhật:

 • 10:00-11:00 AM:
  • Thờ phượng bằng tiếng Anh.
  • Các lớp TCN, 101, 201 của người lớn (HT Việt).
  • TCN của nhi đồng và thiếu nhi.
  • Có nursery ấu nhi.
 • 11:00-11:30 AM: snack thông công.
 • 11:30 AM – 1:00 PM:
  • Thờ phượng bằng tiếng Việt.
  • Thờ phượng của các em thiếu nhi, nhi đồng và nursery.    
  • TCN cho English Ministry.