Posts from February 2017

1 Item

Tập Hát Thương Khó Phục Sinh

by alohabaptist

Tập Hát Thương Khó Phục Sinh: thân mời quí con cái Chúa nào muốn dự phần trong sự ca ngợi tôn vinh Chúa vui lòng ở lại sau giờ nhóm thờ phượng để tập hát cho chương trình bắt đầu Chúa-nhật February 26