• Church Picnic-Potluck: HT sẽ có chương trình nhóm thờ phượng và sinh hoạt ngoài trời vào lúc 10 giờ sáng Chúa-nhật 21 tháng 6 tại Rood Bridge Park, 4000 SE Rood Bridge Rd, Hillsboro 97123. Hội Thánh sẽ lo phần nước uống và trái cây, xin mỗi gia đình mang theo món ăn chính (main course) dư dật cho buổi potluck.
  • Trại Hè HT: sẽ được tổ chức tại South Beach State Park vào ngày 17 đến 19 tháng 7. Xin quí con cái Chúa ghi danh sớm với anh Hiển để tiện việc sắp xếp.
  • Nhóm Chung với HT TVCC: HT chúng ta sẽ có buổi nhóm chung với HT Mỹ TVCC vào sáng Chúa nhật ngày 9 tháng 8 vào lúc 10 sáng
  • Cắt cỏ xung quanh nhà thờ TVCC: nhóm Tigard sẽ tình nguyện cắt cỏ chung quanh khuôn viên nhà thờ vào thứ Bảy ngày 26 tháng 6.