Chương trình huấn luyện thờ phượng được hướng dẫn bởi ông bà MS Nguyễn Ngọc Khánh và Thu Vân tổ chức tại HT Aloha đã được post lên Youtube và web site của HT.

Xin click vô link đây