• Chúa-nhật ngày 5 tháng 10 lúc 10:00 sáng: HT chúng ta sẽ nhóm chung với HT TVCC.  Ai muốn tham gia ca đoàn với HT TVCC trong dịp này, xin đến nhà thờ mỗi thứ tư lúc 6:30PM để tập dợt